ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย

แผนกวิชาการขายและการตลาดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ได้รับเกียรติจากคุณครูอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายขั้นตอนการทำหมูโสร่งในครั้งนี้ วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ แผนกวิชาการขายและการตลาด

Last Updated (Wednesday, 30 January 2019 10:44)

 

การแข่งขัน E-Sport ระดับ ปวส.

การแข่งขัน E-Sport ระดับ ปวส. ระหว่างสีเขียว - สีฟ้า ผลการแข่งขันสีฟ้าชนะ วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม T-VET

 

สอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา(V-NET) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนนักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง พุทธศักราช 2546 เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในการนี้วิทยาทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นสนามสอบในการจัดสอบในครั้งนี้ คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ตามระเบียบของ สทศ.

 

ประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ

การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ประเภทชมรม  TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจและคุ่มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานคุมประพฤติ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมาชิก  TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดจังหวัดและชมรม  TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 

มอบทุนสนับสนุนกีฬาสี ประจำการศึกษา 2561

สมาคมผู้ปกครอง-ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มอบทุนสนับสนุนกีฬาสี ประจำการศึกษา 2561 จำนวน 100,000 บาท วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ หน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 30 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like