ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ สอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2561

สอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา(V-NET) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนนักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง พุทธศักราช 2546 เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในการนี้วิทยาทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นสนามสอบในการจัดสอบในครั้งนี้ คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ตามระเบียบของ สทศ.

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like